Obchodní podmínky

Obchodní partneři (kupující a prodávající)

Kupující:
Pro potřebu obchodních vztahů předává prodávajícímu své kontaktní údaje, nutné k vyřízení objednávky, nebo údaje,které vyžaduje na nákupních dokladech.

Prodávající:
Předkládá prodávajícímu informace o svém podnikatelském oprávnění (kopii živnostenského listu, DIČ a číslo občanského průkazu u fyzických osob) a tyto údaje průběžně aktualizuje.

Objednávání

Objednávky oprav zařízení lze vyřizovat těmito způsoby:

Doporučujeme kupujícímu provádět objednávky písemnou formou (e-mail, fax), nebo prostřednictvím našeho internetového obchodu a uvést tyto údaje:

 • Vaše jméno (název firmy)

 • adresu doručení (popř. fakturační adresu)

 • telefonický kontakt

 • u firem IČ a pokud jste plátci DPH také DIČ

 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Cenové relace

Ceny jsou smluvní. Při větších odběrech můžeme nabídnout zákazníkovi individuální slevy.

Platební podmínky

 • platba v hotovosti při nákupu

 • platba předem bankovním převodem

 • na dobírku při doručení zboží

 • platba na fakturu se splatností (pouze zákazníci s většími odběry a po předchozí domluvě)

Odběr zboží

1. Osobní odběr

2. Zasílání dopravní službou:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou Česká pošta nebo DPD. Cena dopravného k zákazníkovi a zpět je 300,- včetně DPH. Při obdržení zásilky je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Je-li zásilka poškozená či neúplná je nutno neprodleně toto oznámit e-mailem na adresu info@hard-soft.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Je-li převzetí zásilky kupujícím od dopravce stvrzeno podpisem, na dodatečné reklamace poškození zásilky, či neúplnosti není nárok.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující:
Dle občanského zákoníku č.367/2000 odstavce 6 novely má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebování. Zboží musí poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (nejčastěji zasláním na bankovní účet).

Zboží, které chcete vrátit, můžete zaslat nebo dovézt na adresu :

HARDSOFT
Rokycanova 136
337 01 Rokycany


 

Prodávající:
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 1. zboží se již nedodává,nebo se přestalo vyrábět

 2. cena zboží se výrazně zvýšila

Nastane-li taková situace, kupující je neprodleně kontaktován. Zaplatil-li již kupující část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající ihned o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena aktuální platná cena pro příslušnou objednávku.

Servisní podmínky

Všeobecné podmínky

• Zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou zpracovány v informačním systému firmy Filip Sedláček, HARDSOFT (IČ 73680656) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.
• Servis neručí za data uložená v zařízení (mobilním telefonu, tabletu, počítači, notebooku…)
• Zákazník je povinen odstranit z přístroje veškeré doplňky, které nejsou výbavou přístroje při
koupi, v případě, že tak neučiní neneseme za jejich poškození zodpovědnost (ochranná skla,
lepené komponenty, pouzdra apod. Dále předává přístroj bez bezpečnostního kódu, nebo jiného
zabezpečení, případně jej sdělí, v opačném případě bude oprava odmítnuta z důvodu nemožnosti
přístroj odzkoušet! Při zjištění zabezpečení a nemožnosti opravy, bude účtován servisní
poplatek 300 Kč vč. DPH (pouze cena dopravného do servisu a zpět k zákazníkovi)
• Doba opravy bude dohodnuta při přijímání zakázky do servisu .(zpravidla 2-30 dnů)
• Zákazník souhlasí v případě nedostatku náhradních dílů s prodloužením předpokládaného termínu
opravy. (o tom bude informován ) Záruční jsou řešeny dle NOZ tedy maximálně do 30 dnů,
nedohodne li se jinak.
• Pokud zákazník z jakéhokoliv důvodu odstoupí od předem dohodnuté opravy, zaplatí storno
poplatek ve výši 300 Kč vč. DPH (pouze cena dopravného do servisu a zpět k zákazníkovi)
• Zákazník je povinen si zkontrolovat vnější stav přístroje po opravě, na pozdější reklamace nebude
brán zřetel.
 V případě shledání závady na výrobku je zákazník povinen reklamaci uplatnit bez prodlení,
z důvodu většího poškození, které by se jinak nestalo a tedy nelze jej přičíst na vrub vady
výrobku! Při dalším používání se zákazník vystavuje riziku neuznání reklamace z důvodu většího
poškození užíváním v rozporu s podmínkami servisu.
• Servis odstraní závady zařízení tak, jak byly zákazníkem udány při převzetí opravy a domluveny s
přijímacím technikem, nebudou li tomu bránit objektivní příčiny. Tyto budou v protokolu vypsány
a zákazník s nimi bude seznámen. (převážně skryté vady, které nešlo předpokládat ani předem
zjistit)
• Oprava přístroje bude řešena s nejlepším svědomím a vždy ke spokojenosti zákazníka, budou
použity domluvené díly jak originální tak i OEM, které jsou určeny pro daný výrobek. OEM
Dílem se rozumí díl, který je náhradou za originální díl od jiného výrobce.
• Převzetí a vydání věci v opravě je vždy řešeno písemně a formou protokolu opravenky, ta slouží

jako doklad k případným reklamací apod. Přístroj bude vydán na základě tohoto dokladu a
uhrazení částky za opravu. V případě ztráty bude požadována identifikace zákazníka dokladem
totožnosti.


 

Zpracování osobních údajů a poučení subjektu – GDPR


Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Filip Sedláček (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou

email: info@hard-soft.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) a další zpracovatelé údajů

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby (například Facebook pixel remarketing, srovnávač zboží zbozi.cz),
zajišťující analytické služby (například Google analytics),
za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:
- jméno a příjmení, titul,
- poštovní adresa,
- fakturační adresa,
- mailová adresa,
- telefonický kontakt,
- údaje o předmětu plnění Správce.


VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 21. 5. 2019.

Ceník oprav mobilních telefonů

(cenu opravy jiné závady nebo jiného zařízení Vám rádi sdělíme telefonicky nebo e-mailem)

 • Rokycanova 136
 • 337 01 Rokycany
 • Po-Pá: 09:00-12:00 13:00-17:00
 • So-Ne: zavřeno

  IČ: 736 80 656
  DIČ: CZ8306142031